English

מכונות מכירה

 

הדסים פתרונות תוכנה פיתחה מערכת תוכנה הכוללת תוכנת מכונה ותוכנת ניהול למכונות מכירה חכמות למכירת מגוון מוצרים רחב.

 

יתרונות תוכנת המכונה
 • תהליך המכירה הינו פשוט וכולל הצגת מידע מפורט על המוצר הנמכר.
 • המידע יכול להיות  גם שיווקי, פרסומי וכד'.
 • תוכנת המכונה מאפשרת מכירה של מוצרים שונים הניתנים להתאמה באופן שוטף
 
 יתרונות מערכת הניהול
 • üניהול מרכזי באמצעות אפליקציה אינטרנטית של רשת מכונות מאפשר ניצול מקסימלי של מלאי, וקבלת מידע תומך החלטה המבוסס על נתוני כל המכונות.  
 • üסליקה מרכזית מאובטחת - מאפשרת צמצום ניכר בגניבות באמצעות כרטיסי אשראי. חסימת כרטיס אשראי תתבצע בו זמנית בכל המכונות.  
 • üניהול מועדון לקוחות באמצעות כרטיסי מועדון.
 • üניהול מבצעים מערכתי ו/או נקודתי.
 
מאפייני תוכנת הניהול 
 • üניהול פיננסי
 • üניהול לוגיסטי
 • üתמיכה בשירות לקוחות
 • üדוחות פעילות ומלאי
 • üדוחות כספיים
 • üדוחות תומכי החלטה למנהלים