English

קריאת מונים

  • איסוף נתונים ממגוון רחב של מונים הכולל מוני חשמל תעשייתיים  וביתיים, חד/תלת פאזיים חד/רב ערוציים, מוני מים ומוני גז.
  • פתרון לקריאת מונים מכניים מרחוק באמצעות תקשורת RF.
  • מנהל המערכת ומשתמשי הקצה יכול לצפות בזמן אמת בנתוני מוני חשמל, מוני מים ומוני גז.
  • אגירת נתונים בתדירות של עד רבע שעה לצורך השגת פרופיל עומס.
  • בניה דינמית של מבנה אתר.