English

שליטה וצפייה דרך האינטרנט

  • כל המידע ממוני החשמל המים והגז Anywhere & Anytime
  • מערכת אינטרנטית  לניהול אנרגיה עם כניסה מאובטחת באמצעות הרשאות לצפיה בנתונים, הפקת דוחות חיוב, צפיה וגרפים לצורך מעקב ובקרה
  • אפשרות לצרכן לצפות בדוחות החשבונות והגרפים האישיים

 

מודול קריאת נתונים ממוני חשמל מים וגז

http://212.143.236.127/Demoreading/main.aspx

 

מודול ניהול והפקת חשבונות חשמל מים וגז

http://212.143.236.127/DemoBilling/main.aspx